บริการติดตั้ง ขอเลขหมาย การขยายจุด การซ่อมบำรุง การย้ายตำแหน่งโทรศัพท์และโทรสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลากรในหน่วยงานต่าง ๆในมหาวิทยาลัยฯ ท่านสามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอรับบริการ,ร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาได้ที่ eccs.sut.ac.th  

 

บริการสำหรับ

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา