บริการ Certificate สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภท Web server

 

                  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบ SSL Certificate ซึ่งรองรับความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น SSL ภายใต้ชื่อโดเมน *.sut.ac.th ไม่จำกัดประเภท Web Server
(*ไม่รองรับการทำ Multiple Level of Sub Domain เช่น  ไม่รองรับ www.test.sut.ac.th / รองรับ http://test.sut.ac.th )   เพื่อยืนยันการมีตัวตนของเว็บไซต์ และเพื่อเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล ตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่เหมาะสมกับการขอใช้บริการ SSL Certificate ได้แก่ Mail server, Web server ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงิน, ข้อมูลทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น

                   

                  ดังนั้นหากหน่วยงานภายใน มีความต้องการขอใบรับรอง certificate สำหรับติดตั้งบน web server ของท่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ สามารถลงทะเบียนขอ Certificate ได้ตามแบบฟอร์มขอรับบริการ Certificate และส่งแบบฟอร์มมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการออก certificate ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของท่านต่อไป

 

 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

-แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ใบรับรอง Certificate สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 

 

 

 (หลังจากส่งแบบฟอร์มให้ศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ export Certificate จาก server หลักที่ได้จาก Digicert มาเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำ certificate จาก server หลักนี้ import เข้าสู่ web server ของท่าน ตามแต่ละชนิด ให้ถูกตามประเภทของ web server 

โดยใบรับรอง certificate ใหม่นี้ จะหมดอายุลงในวันที่ 25 เมษายน 2565

วิธีการ import Certificate


1. นำ certificate ไฟล์ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส่งให้  Import เข้าสู่ server

       1.1 วิธีการ Import SSL เข้าสู่ windows server https://support.netway.co.th/hc/th/articles/115005274068 (กำหนดรหัสผ่าน private key protection เป็น password@1)

        1.2 วิธีการ import SSL Certificate สำหรับ linux webserver

                  - linux ubuntu : http://its.sut.ac.th/certificate_ccs/document/Install_SSL_ubuntu.pdf

                  - linux centos : http://its.sut.ac.th/certificate_ccs/document/Install_SSL_Centos.pdf

2.3 การ import SSL สู่ server ประเภทอื่น ๆ อาจต้องค้นจาก google
 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.