Internet Data Center

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูง (AIS Internet (Domestic 1000Mbps/Inter 400Mbps) , Link to UNINET (Domestic 2 Gbps)) มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีการติดตั้งระบบไฟร์วอลเพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก และมีระบบสำรองไฟฟ้าที่รักษาระดับแรงดันอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบบควบคุมและปรับอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม. เปิดให้บริการ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องการฝากข้อมูล ในรูปแบบของ Web hosting, Virtual Server, Virtual Application & Desktop, Co-location

 

Facilities. 

การควบคุมการเข้าใช้งานพื้นที่ *สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

- เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ หากทำการเข้าห้อง จะต้องมีการบันทึก face recognize (ระบบจดจำใบหน้า) / ระบบสแกนลายนิ้วมือ 

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหากต้องการเข้าพื้นที่ -ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ / เขียนบันทึกวันเวลาการเข้าพื้นที่ 

- ผู้ใช้บริการ Co-Location ฝาก server ไว้ที่ internet datacenter จะสามารถเข้าถึงเฉพาะ Zone server Co-Location เท่านั้น  

 


Services.


1. Web Hosting คือ บริการรับฝากข้อมูล Website ของหน่วยงานต่าง ๆ 

2.Virtual Server คือ บริการจัดสร้าง Server จำลอง สำหรับหน่วยงานที่ต้องการ เครื่อง server เพื่อรัน Application ต่าง ๆ

3.Virtual Application & Desktop คือ บริการ Application และ Desktop ผ่านระบบ Virtualization 

4. Co-Location คือ บริการพื้นที่สำหรับวาง Server ของหน่วยงานภายใน ที่ต้องการฝาก server ไว้ในความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

5.บริการ Certificate สำหรับเครื่องแม่ข่าย