SUT-Storage เป็นบริการเพิ่มพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล สำหรับ Server ให้บริการสำหรับหน่วยงานภายในที่มี Server (ทั้ง Server จริง และ  Virtual Server) และมีความประสงค์เพิ่มพื้นที่การใช้งานสำหรับจัดเก็บข้อมูล

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ จะทำการ Mount Disk จาก Storage ส่วนกลาง ให้กับ Server ของท่าน เพื่อให้ Server ของท่านมีพื้นที่ัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นได้

 

ข้อจำกัดของการเพิ่มพื้นที่การใช้งาน

ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ในลักษณะของ การเพิ่มพื้นที่ให้ Disk ก้อนเดิมได้ แต่เป็นไปในลักษณะของการเพิ่ม Partition ให้กับเครื่อง Server เช่น ในกรณีที่เป็น Web Server ท่านจำเป็นจะต้องเปลี่ยน Root Directory ชี้มาที่ Drive ของ Storage แทน

 

แนวปฏิบัติขอรับบริการ

    • กรุณาติดต่อฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.

หมายเหตุ

บริการส่วนนี้หน่วยงานจำเป็นต้องทำหนังสือบันทึกข้อความ บอกเหตุผลความจำเป็น ในการขยายพื้นที่ พร้อมรายละเอียดของ server และขนาดพื้นที่ที่ต้องการขยาย และชื่อผู้ประสานงานให้ชัดเจน

 

บริการสำหรับ

    • บุคลากร (Staff)

 

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

    • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.