บริการ Certificate สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภท Web server

 

                  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบ SSL Certificate ซึ่งรองรับความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น SSL ภายใต้ชื่อโดเมน *.sut.ac.th ไม่จำกัดประเภท Web Server และรองรับการทำ Multiple Level of Sub Domain เพื่อยืนยันการมีตัวตนของเว็บไซต์ และเพื่อเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล ตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่เหมาะสมกับการขอใช้บริการ SSL Certificate ได้แก่ Mail server, Web server ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงิน, ข้อมูลทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น

                   

                  ดังนั้นหากหน่วยงานภายใน มีความต้องการขอใบรับรอง certificate สำหรับติดตั้งบน web server ของท่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ สามารถลงทะเบียนขอ Certificate ได้ตามแบบฟอร์มขอรับบริการ Certificate และส่งกลับคืนศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการออก certificate ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของท่านต่อไป

 

 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

-แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ใบรับรอง Certificate สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 

 

 

สำหรับขั้นตอนการขอรับใบรับรอง certificate  (หลังจากส่งแบบฟอร์มให้ศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว)

 

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล server ทำการ gererate ไฟล์ CSR (นามสกุล .req) (1 server ต่อ 1 ไฟล์)

โดยมีวิธีการ Generate CSR ของแต่ละ Type Server ดังนี้
http://www.ssl.in.th/index.php/main/public/action/view/page/Generate_CSR


ข้อมูล CSR ที่ผู้ดูแล server ต้องทำการ Gen CSR

Common Name: *.sut.ac.th
Organization: Suranaree University of Technology
Organizational Unit: IT
Locality: Muang
State: Nakonratchasima
Country: TH
Signature: Verified.
Signature Algorithm: SHA256
Key Algorithm: RSA
Key Length: 2048


ลิงค์ตรวจสอบ CSR ก่อนนำส่งศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบไฟล์ *.req ของท่านให้มี format ตรงตามตัวอย่าง ด้านบนก่อนส่งมาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์)
https://ssl-tools.verisign.com/checker/


2.นำส่ง ไฟล์ CSR มาที่ account : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         2.1 ระบุชื่อ server : เช่น mail.sut.ac.th
         2.2  ระบุรายละเอียด server : เช่น windows server 2012 r2 
         2.3 หากเป็น web server ให้ระบบ web server ที่ใช้  เช่น  IIS  APACHE TOMCAT เป็นต้น

**เมื่อศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับรายละเอียดครบถ้วนแล้วแล้ว จะนำส่งไฟล์  Certificate (*.cer) ที่ได้รับการยืนยันอย่างถูกต้อง จาก Digitcert  ทางเมลล์  สำหรับนำไปติดตั้ง ที่ server ของหน่วยงาน

3.นำ cert ไปติดตั้ง  

เมื่อท่านได้รับไฟล์ Certificate (*.cer) แล้ว สามารถติดตั้ง ที่ server ได้ตามตัวอย่างการติดตั้งต่อไปนี้
ลิงค์การติดตั้ง SSL Certificate Installation
https://www.digicert.com/ssl-certificate-installation.htm

 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.