ให้บริการเฉพาะบุคลากรสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งภายในระบบ Boffices มีบริการดังนี้

B-Office

   • ระบบลงทะเบียนครุภัณฑ์ผ่านระบบ Online
   • ระบบลงทะเบียบยืม - คืนครุภัณฑ์ผ่านระบบ Online
   • ระบบจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ผ่านระบบ Online
   • ระบบเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์
   • ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
   • ระบบทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร Online
   • ระบบปฏิทินการทำงาน Schedule System
   • ระบบลงเวลาปฏิบัติการงาน และพิมพ์ใบลา / ขอหยุดงาน

Resource Management

  • ระบบแจ้งซ่อมและขอใช้บริการผ่านระบบ Online
  • ระบบจองห้องประชุมผ่านระบบ Online
  • ระบบจองรถผ่านระบบ Online
  • ปฏิทินการทำงานของฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

เข้าใช้ บริการระบบ Boffices คลิ๊กที่นี่ "  

บริการสำหรับ

  • บุคลากร (Staff) เฉพาะบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

  • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.