ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Unified Network and Communication Division

 

คุณกฤช กุลนาวิน
หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โทร: 4807   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวัฒนา เวชวิริยกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
โทร : 4808   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณณัฐวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
โทร : 4804   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณอำนาจ จงมอบกลาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
โทร : 5999   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
โทร : 4788   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณสมพงษ์ บุญเต็ม
จ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
โทร : 5993   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณสมชาย ศิริสูงเนิน
นายช่างเทคนิค
โทร : 4803   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณสมบัติ สืบค้า
นายช่างเทคนิค
โทร : 4802   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณประสาน บรรจงปรุ
นายช่างเทคนิค
โทร : 5995   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
คุณวสันต์ เมฆประยุร
พนักงานคอมพิวเตอร์
โทร : 4805   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณพงศ์กานต์ สุทธินฤพันธ์ 
พนักงานคอมพิวเตอร์
โทร : 4786   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณเสมา ปลอดโคกสูง
พนักงานซ่อมบำรุง
โทร : 5997   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 


About Us

ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Call Center : 1122

Fax No. : 044 -224790

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.