โครงการพัฒนาอินเตอร์เน็ตดาต้าเซนเตอร์ (Data Center) และ ศูนย์สำรองรองข้อมูล (DR-Site)

หลักการและเหตุผล :

       ปัจจุบันระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และข้อมูลทางด้านสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีจำนวนมากและมีการเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี รวมทั้งข้อมูลมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการขยายศักยภาพของระบบ Internet Data Center เพื่อให้สามารถรองรับระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นได้ และต้องมีการจัดทำ Disaster and Recovery Site (DR site) เป็น site สำรองข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อันเนื่องจากสาเหตุไม่คาดคิด และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดจากอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่สำคัญชำรุด, หรือการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น
       โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ จะจัดเช่าอุปกรณ์ เพื่อนำมาจัดทำระบบ Disaster and Recovery Site (DR site) เป็น site สำรองข้อมูล ในลักษณะ worm site จะมีการติดตั้ง hardware และ software ที่ backup site โดยระบบสำรองจะทำงานในลักษณะ standby และเมื่อระบบ Internet Data Center หลักเกิดปัญหา ระบบสำรองก็จะถูกนำมาใช้งาน

 

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย และมีระบบสำรองข้อมูล (Backup data) สำหรับรองรับการสำรองข้อมูลจำนวนมากและมีขนาดใหญ่
3.เพื่อให้มีระบบสำรองด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ และ แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน (Share Storage)

ตัวชี้วัดโครงการ

1. มีอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Production Storage) ความจุไม่น้อยกว่า 80 TB
2. จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการสำรองข้อมูล ร้อยละ 100
3. ระยะเวลาในการแก้ไขหรือนำข้อมูลสำรองกลับมาคืนได้ (ไม่เกิน 30-180 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล)
4. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (High Available Services)  available time ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  • ผู้กำกับดูแล : ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข (16 ชั่วโมง/ปี)
  • ผู้ปรึกษาหน่วยงาน : ผศ.ดร.ศุภกฤษฎิ์ นิวัฒนากูล (84 ชั่วโมง/ปี)
  • ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายกฤช กุลนาวิล (518 ชั่วโมง/ปี)
  • ผู้ร่วมงาน: 1. ณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร (287 ชั่วโมง/ปี)
  •               2. เดชฐิพงษ์ เลิศไกร (7 ชั่วโมง/ปี)
  •               3. ราตรี เวชวิริยกุล (35 ชั่วโมง/ปี)
  •               4. ปัทมา แฉ่งชูเชื้อ (14 ชั่วโมง/ปี)
  •               5. พฤษดี พินิจพงษ์ (7 ชั่วโมง/ปี)
  •               6. เอกภาวี ไขกระโทก (70 ชั่วโมง/ปี)
  •               7. เอรินทร์ ชุมใหม่ (70 ชั่วโมง/ปี)

 

เอกสาร -แผนงานที่เกี่ยวข้อง 

DR-Site_2018.pdf


การกู้คืนระบบสารสนเทศ  

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีแนวทางการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ (Virtual server) โดยจะทำการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในอัตราความถี่ 1 ครั้งต่อวัน ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเวลา 18.00-05.00 น. ของทุกวัน โดยผู้ดูแลระบบสารสนเทศสามารถร้องขอการกู้คืนข้อมูลได้ย้อนหลัง 7 สำเนาย้อนหลัง นับจากวันปัจจุบัน  

 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.