โครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอร์เสมือน
(Virtualization Desktop Infrastructure)


 
               เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Virtualization Desktop Infrastructure (VDI) เพื่อพัฒนาระบบบริการเข้าใช้งาน software  จากส่วนกลาง  เพื่อกระจายการเข้าถึง software ที่มีลิขสิทธิ์ แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการเรียนรู้และพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทรัพยากรซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ได้แนวทางหนึ่ง

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออำนวยความสะดวกใช้ผู้ใช้งานเข้าถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง
2. เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ภายในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อบริหารจัดการ การใช้งานซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมของห้องปฺฎิบัติการคอมพิวเตอร์
 
 

1. การติดตั้งโปรแกรม Vmware-Horizon-Client เพื่อเข้าใช้งานระบบ VDI

1.1ติดตั้งโปรแกรม VMware-Horizon-Client (version : 5.1.0)  >>คลิ้กที่นี่ เพื่อ download<<
เมื่อได้ตัวติดตั้ง VMware-Horizon-Client-5.1.0-14045148.exe ให้ทำการ double click โปรแกรมเพื่อติดตั้ง
 
 
1.2 ทำการอนุญาต application เพื่อติดตั้งลงบนเครื่อง

 
1.3 คลิ้กที่ปุ่ม "Agree and Install"
 
 
1.4 รอจนการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ กด "finish"
 
 
 1.5 จากนั้นโปรแกรมจะให้ restart เครื่อง 1 ครั้ง ให้กดปุ่ม "restart now"
 
  1.6 เมื่อ restart เครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง
 
 

2.การเข้าใช้งานระบบ VDI 

 
2.1 ให้เข้าสู่โปรแกรม VMware Horizon Client โดย icon จะปรากฏที่หน้าจอ desktop ให้ทำการ double click โปรแกรม VMware Horizon Client
 
 2.2 จะปรากฏหน้าจอการ add server ให้ double click ปุ่ม add server จากนั้นกรอกชื่อ connection server : vdi.sut.ac.th
จากนั้นกดปุ่ม connect

 
 
2.3 จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ login ให้ทำการ login เข้าสู่ระบบ ด้วย "internet account" ในรูปแบบ domain ดังนี้   
  • username : sut.ac.th\249003      (มี sut.ac.th นำหน้า ตามด้วย blackslash ตามด้วย รหัสพนักงานหรือรหัสนศ.)
  • password : xxxxxxxx                    (ใช้ password เดียวกับ internet account)


 
 2.4 จะปรากฏรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (virtual machine) ที่มีโปรแกรมลิชสิทธิ์บรรจุอยู่    ให้ double click เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการใช้งาน 
 
 
  
  
 
 
 2.5 เมื่อเข้าใช้งานจะปรากฏหน้าจอคอมพิวเตอร์เสมือนดังนี้  ซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติ 
 
 
 

3. การ save file จากเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

ในกรณีที่ต้องการ save file จากเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
ให้ save file ไปที่ this pc -> drive : Z (network drive) -> Desktop
ซึ่งจะเป็นการ save file ลง desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์จริง  ไฟล์ที่ได้จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอ desktop เครื่องคอมพิวเตอร์จริง ของผู้ใช้งาน
  
 

4. การเลิกใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

ที่เมนูบาร์ด้านบนของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน เลือกเมนู option -> disconnect and logoff

 

*ขอควรรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ VDI 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ให้บริการ มีจำนวนเครื่องจำกัดชนิดละ 25 เครื่อง ดังนั้นหากปริมาณผู้ใช้เต็ม 25 เครื่อง  จะไม่สามารถให้บริการผู้ใช้รายถัดไปได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ใช้งาน log off ออกจากระบบ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ให้บริการ เป็นการให้บริการลักษณะ random ดังนั้นเมื่อ login ใช้งานครั้งถัดไปผู้ใช้งานอาจไม่ได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเครื่องเดิมที่เคยใช้งาน ดังนั้นไม่ควร save file ใดๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
3. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน อาจมีเพิ่มขึ้น หรือลดลง ตามปริมาณโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ
 
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.