ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT-wifi)

ระยะที่ 1 (Proof of Concepts) เพื่อเป็นการปรับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัย ให้ก้าวหน้าในปัจจุบัน และสนองตอบนโยบายรัฐอีกทางหนึ่ง ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ จะทำการปรับปรุงและพัฒนาให้มีการใช้งานอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ในระยะต่อไป

ระยะที่2 ขยายจุดให้บริการ บริเวณหอพักนักศึกษา ดังนี้ หอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี 104 จุด หอพักนัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 7 จุด

ปัจจุบัน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 550 ตัว ซึ่งจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทำให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้ internet ได้ทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ.

 

พื้นที่การให้บริการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
i. กล่มอาคารเรียนและสำนักงาน (อาคาร A-F10)
ii. กลุ่มหอพักนักศึกษา (S1 – S16)
iii. กลุ่มอาคารอื่นๆ (เทคโนธานี, สุรสัมมนาคาร, ฟาร์ม , เรือนพักบุคลากร)

 

จำนวนจุดให้บริการ wifi ณ 30 มิ.ย. 2558
                                    จุดให้บริการ SUT-Wifi
หอพักนักศึกษา                AP      156 ตัว
อาคารเครื่องมือ                AP       58 ตัว
อาคารบรรณสาร               AP       11 ตัว
อาคารเรียนรวม 1 และ 2    AP       24 ตัว
อาคารวิจัย                      AP        7 ตัว
อาคารบริหาร                  AP       12 ตัว
-อาคารวิชาการ 1-2          AP       59 ตัว
-เรือนพักบุคลากร            AP       48 ตัว
- สถานกีฬา                   AP       17 ตัว
-เทคโนธานี                   AP        9 ตัว
-ฟาร์มมหาวิทยาลัย         AP      12 ตัว
-coop                          AP        2 ตัว
-โรงขยะ                       AP        1 ตัว
-สุรสัมมนาคาร               AP      21 ตัว
-กลุ่มอาคารสุรพัฒน์       AP        8 ตัว

รวม access point                 445  ตัว


ขีดความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานปริมาณการใช้งานและจำนวนผู้ใช้งาน
i. กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา (รองรับสูงสุด 7,000 Users Concurrent / 5,2xx Users Concurrent)
ii. กลุ่มอาคารเรียนรวมและสำนักงาน (รองรับสูงสุด 500 Users Concurrent / > 1,xxx Users Concurrent) ในกลุ่มอาคารนี้มีการใช้งานเกินขีดความสามารถ เนื่องจากระบบถูกออกแบบไว้เมื่อ 5 ปีก่อนไม่ได้รองรับ Mobile จำนวนมากๆ เน้นแค่เครื่องผู้สอน
iii. กลุ่มอาคารเครื่องมือ F1-F6 (รองรับสูงสุด 120 Users Concurrent ต่อ 1 อาคาร / > 200 Users Concurrent/อาคาร) เนื่องจากมีการใช้งานที่ห้อง Lab ต่างๆ จำนวนมากในช่วงเวลา 8.30 – 17.30 น.

 

 มาตรฐาน wifi ที่ support  (wifi standard)  ได้แก่ 802.11a, 802.11g , 802.11n, 802.11ac (ปัจจุบันยกเลิกการ support 802.11b) 

 

 สัญญาณ Wifi ที่ให้บริการ ภายในมหาวิทยาลัย

1. @SUT-Wifi  ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (แบบปลอดภัย)  รายละเอียดเพิ่มเติม 

2. SUT-Wifi ระบบเครือข่ายไร้สาย (กำลังจะยกเลิกการใช้งาน)

3. @SUT-IoT  ระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับอุปกรณ์ Internet of Thing รายละเอียดเพิ่มเติม

4. @SUT-Guest  ระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับแขกของมหาวิทยาลัย

5. Eduroam ระบบเครือข่ายสำหรับสมาชิก eduroam

6. SUT-Mibile <กำลงจะยกเลิกการใชงาน>

7. SUT-Wifi_AIS ระบบเครือข่ายไร้สาย ที่ให้บริการโดย AIS 

 

ข้อกำหนดเรื่องเวลาการใช้บริการอินเตอร์เน็ต

 • นักศึกษาปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดจำนวนชั่วโมงการใช้งานแก่นักศึกษาเป็น 300 ชั่วโมงต่อเดือนต่อคน และกำหนดช่วงเวลาในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายบริเวณหอพักนักศึกษา โดย

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.
  • ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ระเบียบการใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย

*ระเบียบและข้อควรปฏิบัติ ว่าด้วยการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์- มหาวิทยาลัยฯ (SUT-Net) , SUTwifi

* ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551

 

 

สมัครใช้บริการ (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร)

- ท่านสามารถขอ internet account ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่นี่ 

*ผู้ช่วยสอน, นักวิจัย, ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่มีรหัสพนักงาน และหน่วยงานที่ต้องการ Internet Account แบบชั่วคราวสำหรับ แขกหรืออาจารย์พิเศษ ไม่สามารถขอผ่านระบบ online ได้ ให้ Download แบบฟอร์มสำหรับ อาจารย์พิเศษ, ลูกจ้าง, ผู้ช่วยสอน ที่นี่ 

หมายเหตุ

บริการ SUTnet หรือ SUTwifi เป็นบริการที่ใช้ Internet Account ตัวเดียวกัน เพียงแต่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการใช้งาน ดังนั้น ท่านลงทะเบียนขอรับบริการครั้งเดียวจะสามารถใช้ได้ทั้ง SUTnet(InternetสายLan) และ SUTwifi(Internetไร้สาย)

 

 การแจ้งซ่อมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายฯ

บริการนี้สำหรับ

  • บุคลากร (Staff)
  • นักศึกษา (Student)
  • ผู้มาเยือน (Guest&Visitor)


ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

  • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.