เอกสารเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับเต็ม)

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.