ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ SUTnet

มีลักษณะเป็นแบบ 10 Gigabit Ethernet (GbE) ที่มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงถึง 10 Gbps มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายในลักษณะกระจายออกจากศูนย์กลาง (Star) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาคารหลักจะใช้สายใยแก้วนำแสงชนิดโหนดเดียว (Single Mode Fibre Optic Cable) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สลับสัญญาณหลักของระบบ(Core Switch) ที่ประจำอยู่ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัย ไปยัง อาคารต่างๆ (ยกเว้นที่บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย อาคารแหลมทอง ห้องไทยศึกษานิทัศน์ อุทยานผีเสื้อ และหน่วยรักษาความปลอดภัย จะเชื่อมต่อโดย ใช้สายโทรศัพท์เชื่อมต่อโมเด็มแบบ g.dsl ที่ความเร็ว 2 Mbps) โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์บริหารจัดการ

การใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ใช้ภายในอาคารจะมีช่องสำหรับเชื่อมต่อ (RJ-45 Modular Jack) เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเข้ากับระบบเครือข่ายผ่านทางอุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำชั้น/โซน (switch) โดยที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จะเชื่อมต่อเข้ากับ Switch หลักประจำอาคาร (Edge Switch) โดยสายทองแดงตีเกลียว และ/หรือสายใยแก้วนำแสง ในปัจจุบันมีจุดให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย มากกว่า 2,500 จุด เพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงสู่ระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต จะใช้ช่องทาง (Gateway) ทั้งหมดจำนวน 2 ช่องทาง โดยใช้การเชื่อมโยงแบบสายใยแก้วนำแสงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ได้แก่


1. ช่องทางของเครือข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (Uninet) ความเร็ว 4 Gb  โดยมีสถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมต่อด้วยประมาณ 11 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ. นครราชสีมา จ. สุรินทร์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และสุรินทร์

2. ช่องทางของเครือข่ายเอกชน ใช้บริการ internet ของบริษัท AIS (Domestic 3 Gbps/International 1 Gbps)

 

ระเบียบการใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย

*ระเบียบและข้อควรปฏิบัติ ว่าด้วยการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์- มหาวิทยาลัยฯ (SUT-Net)

* ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551

 

การสมัครใช้งาน

คณาจารย์-บุคลากร นักศึกษา ที่ยังไม่มีรหัสการเข้าใช้งาน internet สามารถ สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

** สำหรับคณาจารย์/บุคลากร/ลูกจ้าง ในการสมัครเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ให้ใช้ Username เป็นรหัสพนักงาน และต้องตั้ง password ให้มีความซับซ้อน

** สำหรับกลุ่ม นักศึกษา ทุกระดับชั้น ให้ใช้ Username เป็นรหัสนักศึกษา และต้องตั้ง password ให้มีความซับซ้อนเช่นกัน

** หากประสงค์จะทำการเปลี่ยน password สามารถทำการเปลี่ยน password ได้ที่ http://password.sut.ac.th

 

วิธีการ Authen ผ่านระบบ Lan

ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 วิธีได้แก่

1. การ Authen ด้วยกระบวนการ 802.1x

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาย LAN ต่อผ่าน outlet ต่างๆ จำเป็นต้องตั้งค่าการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน internet  เป็นวิธีการแบบ 802.1x ซึ่งจะมีความปลอดภัย เนื่องจากมีการเข้ารหััสข้อมูล และมีความสะดวกมากกว่าเดิม กล่าวคือไม่ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งานเครื่องทุกครั้ง (แต่ต้องมีการตั้ง Profile การเชื่อมต่อในครั้งแรก ) เครื่องคอมพิวเตอร์จะจดจำ Profile การเชื่อมต่อนี้ และ Login เข้้าใช้งาน Internet อัตโนมัติ

วิธีการเชื่อมต่อแบบ 802.1x

 

 

2 .การ Authen ด้วยกระบวนการ Cisco Nac Agent 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาย LAN ต่อผ่าน  hub ย่อยๆ ภายในหน่วยงาน การยืนยันตัวตนผ่าน วิธีการแบบ 802.1x อาจไม่เสถียร จึงจำเป็นต้องวิธีการยืนยันตัวตนแบบเก่า (ผ่านโปรแกรม Nac Cisco) เช่น โซนศูนย์เครื่องมือ เป็นต้น (มีการต่อผ่าน Hub ย่อยๆ)

กรณีนี้ หากมีการใช้งาน internet เครื่องคอมพิวเตอร์จะบังคับให้ท่านติดตั้งโปรแกรม Nac Cisco Agent ผ่านหน้า Browser 

การติดตั้งโปรแกรม Cisco NAC Agent

ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ LAN  มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรม Cisco NAC เป็นตัว Authentication 

ดังนั้นเครื่องผู้ใช้งานจำเป็นต้องติดตั้งตัว Agent  (Cisco NAC Agent) เพื่อใช้ในการ  Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan 

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ] 
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

    คู่มือการติดตั้ง Cisco NAC Agent 
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent 
    คู่มือการถอน Cisco NAC Agent

 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.