Q: ระบบ @SUT-Wifi แตกต่างจาก SUT-wifi อย่างไร?

A: ระบบเครือข่ายไร้สาย @sut-wifi มีการใช้มาตราฐานความปลอดภัยแบบ 802.1x  ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลบัญชี internet account ทำให้มีความปลอดภัยมากกว่า SUT-wifi  และ @SUT-Wifi มีการจดจำ Mac Address ของอุปกรณ์ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้อง login ทุกครั้งเวลาใช้งาน.

 

Q: ระบบ @SUT-wifi แตกต่างจาก SUT-Mobile อย่างไร?

A: ระบบเครือข่ายไร้สาย @SUT-wifi นำข้อดี SUT-Mobile มาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ  SUT-Mobile ผู้ใช้งานจะต้องมีการลงทะเบียน Mac Address เอง โดยลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ก่อน จึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้  และจำกัดแค่ 2 อุปกรณ์ต่อ 1 internet account เท่านั้น 
สำหรับ @SUT-wifi เป็นระบบที่มีการบันทึก Mac Address ของอุปกรณ์อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้ทำการสร้าง profile การเชื่อมต่อครั้งแรก ตลอดจนมีการเพิ่มข้อจำกัดของอุปกรณ์จาก 2 เป็น 5 อุปกรณ์ และเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา ทำให้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรสามารถใช้งานได้เท่าเทียมกัน.

 

Q: หากประสงค์ใช้งาน @sut-wifi สามารถจับสัญญาณแล้วเล่นได้เลยหรือไม่? 

A: ไม่  ผู้ที่จะใช้งาน @sut-wifi นอกจากจะมี intertnet account แล้ว จะต้องมีการตั้งค่าตามอุปกรณ์แต่ละชนิดตามคู่มือด้วย  เนื่องจากต้อง set การตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูล ให้ถูกต้องก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ 

 

Q: การใช้งาน @sut-wi-fi ต้องมีการลงทะเบียน Mac Address ก่อนหรือไม่?

A: ไม่ต้องลงทะเบียน    เมื่อผู้ใช้จับสัญญาณ @SUT-Wifi ในครั้งแรก ระบบจะทำการลงทะเบียน Mac Address ของอุปกรณ์ให้อัตโนมัติ (เมื่อมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อตามคู่มืออย่างถูกต้อง) 

 

Q: ทำไมต้องจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งาน?

A: เพื่อสะดวกในการควบคุมการใช้งาน และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักในการใช้งาน internet account เพราะหากผู้ใช้งานให้ internet account กับผู้อื่นเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต  สิทธิ์การใช้งานระบบของตนเองจะลดลง   

 

Q: เมื่อเข้าสู่ในที่ที่มีสัญญาณ @sut-wifi อุปกรณ์จะเชื่อมต่ออัตโนมัติหรือไม่? 

A: ใช่ อุปกรณ์ เมื่อมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อในครั้งแรกแล้ว  มือถือหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน จะมีการจดจำรูปแบบการเชื่อมต่อ และเมื่ออยู่ในที่ที่มีสัญญาณ @sut-wifi อุปกรณ์เหล่านั้น จะเชื่อมต่อสัญญาณ internet อัตโนมัติ

 

Q: ทำไมเครื่องไม่เชื่อมต่อ @sut-wifi อัตโนมัติ ทั้งๆมีการตั้งค่าตามคู่มือแล้ว และอยู่ในที่ที่มีสัญญาณ? 

A: สำหรับบางอุปกรณ์ ที่เคยมีการใช้งานผ่านสัญญาณอื่นเป็นประจำ เช่น sut-wifi, sut-mobile, sut-guest ฯลฯ  อุปกรณ์จะจดจำการเชื่อมต่อนั้น ๆ  ถึงแม้ว่าจะมีการ set การตั้งค่า @sut-wifi แล้วก็ตาม   ดังนั้นหากต้องการให้มีการเชื่อมต่อ @sut-wifi อัตโนมัติ จำเป็นต้องลบสัญญาณ wifi อื่น ๆ ที่เคยมีการเชื่อมต่อ (forgot this network) ของสัญญาณอื่น ๆ ออกจากเครื่องเสียก่อน 

 

Q: หากใช้งานอุปกรณ์ 5 อุปกรณ์ในระบบแล้ว เมื่อมีอุปกรณ์ใหม่ที่ต้องการ connect สัญญาณ @sut-wifi ต้องทำอย่างไร?

A: ผู้ใช้งานสามารถ login โดยใช้เมนู "Device Management" เพื่อลบอุปกรณ์เก่า ไม่ให้เกิน 5 อุปกรณ์ จึงจะสามารถ connect @sut-wifi โดยใช้อุปกรณ์ตัวใหม่ได้ 

 

Q: หากใช้งาน @SUT-wifi ไม่ได้ควรตรวจสอบทำอย่างไร?
A: 1. ตรวจสอบว่า Internet account สามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยทดสอบที่ http://password.sut.ac.th
    2. มีการตั้งค่าตามคู่มือ ถูกต้องหรือไม่  หากตั้งค่าผิด ให้ลบprofile การเชื่อมต่อ แล้วตั้งค่าใหม่
    3. มีการใช้งานเกิน 5 อุปกรณ์หรือไม่ หากครบ 5 อุปกรณ์แล้ว ต้องมีการลบอุปกรณ์เก่าออกจากระบบก่อน จึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ใหม่ได้

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.